la5cdBVcJFaCKClaZd870wvmwrwziXBkFqlQB4ZQ
Bookmark

Keajaiban Al Quran sebagai sumber ilmu pengatahuan yang sudah terbukti secara ilmiah

Keajaiban Al Qur'an sebagai sumber ilmu pengatahuan yang sudah terbukti secara ilmiah

Subhanallah, maha suci Allah dengan segala kekuasaannya. Al qur'an adalah wahyu allah yang di turunkan pada Nabi akhir zaman yaitu nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril.

Baca: Pengertian dan sejarah perkembangan ilmu

Al qur'an adalah sumber dari segala sumber ilmu yang ada di dunia ini, bagai mana tidak?, Al qur'an yang di turunkan berabad-abad yang lalu, dimana ilmu pengetahuan modern belum berkembang. Namun, dalam Al Qur'an sudah banyak di jelaskan tentang berbagai ilmu modern yang saat ini baru di ketahui oleh para pakar-pakar ilmu terkemuka.

Bukti Keajaiban Al Qur'an sebagai sumber seluruh ilmu

Jika dipikir, mungkin rasanya tidak akan bisa dan mustahil, bagaiman bisa Al qur'an yang di turunkan berabad-abad yang lalu bisa menjelaskan tentang peristiwa yang baru terjadi atau baru di ketahui sekarang ini?, tetapi memang bigitulah adanya, itu adalah salah satu tanda dan bukti ke kuasaan Allah yang tak mungkin bisa terbantahkan lagi. seperti penjelasan dalam al qur'an tentang ayat berukut ini :

Qur'an surat Al-Anbiyaa' ayat 30

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ((٣٠

Artinya : “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?” (Q.S. Al-Anbiyaa' : 30)
Ber abad-abad yang lalu tentulah belum ada yang mengetahui tentang peristiwa tersebut, dan dalam al quran sudah di jelaskan, bahwa langit dan bumi itu awalnya satu, ternyata ilmu pengetahuan modern seperti teori yang dikemukan oleh Big Bang menyatakan bahwa alam semesta (bumi dan langit) itu dulunya satu, kemudian akhirnya pecah menjadi sekarang ini.

Subhanallah.. Teori yang baru di temukan di abad modern seperti sekarang ini, ternyata sudah di jelaskan dalam al qur'an ber abad-abad yang lalu.

Proses penciptaan alam menurut Al qur'an

Berikut ini penjelasan penciptaan alam yang di jelaskan dalam Al qur'an

Surat As-Sajdah ayat 4

“Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, Kemudian dia bersemayam di atas ‘Arsy[3]. tidak ada bagi kamu selain dari padanya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa’at[4]. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?”.

Surat Huud ayat 7

“Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika kamu Berkata (kepada penduduk Mekah): “Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati”, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata: “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata”.

Surat Adz-Zariyat ayat 47

“Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan (kami) dan Sesungguhnya kami benar-benar berkuasa”.

Surat Ath-Thalaq ayat 12

“Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.”

Surat An-Nazi’at ayat 27-33

“Apakah kamu lebih sulit penciptaanya ataukah langit? Allah Telah membinanya, Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh, (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.”

Surat Al-Fushilat ayat 9-12

“Katakanlah: “Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagiNya? (yang bersifat) demikian itu adalah Rabb semesta alam”.Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu dia Berkata kepadanya dan kepada bumi: “Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa”. keduanya menjawab: “Kami datang dengan suka hati”. Maka dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.”

Surat Yunus ayat 3

“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, Kemudian dia bersemayam di atas ‘Arsy untuk mengatur segala urusan. tiada seorangpun yang akan memberi syafa’at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian Itulah Allah, Tuhan kamu, Maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?”

Surat Ar-Ra’ad ayat 2

“Allah-lah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, Kemudian dia bersemayam di atas ‘Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu.”

Al-Baqarah ayat 29

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.”

Al-Isra’ ayat 44

“Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.”
dan masih banyak lagi penjelasan tentang ilmu-ilmu modern yang sudah di jelaskan dalam al Quran dan rasanya tak akan mampu tangan admin untuk mengetik banyaknya ilmu pengetahuan yang ada dalam al qur'an.
Posting Komentar

Posting Komentar

silahkan berkomentar dengan sopan dan sesuai dengan topik pembahasan